Polityka prywatności

Cenimy Państwa zaufanie, dlatego też dane przechowujemy z największą starannością i zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Serwisu jest SALUT CNC CONSULTING z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zbożowej 13, 03-253 Warszawa, NIP: 5262684539, REGON: 140719642

 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: SALUT CNC CONSULTING ul. Zbożowa 13 03-253 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@salutvoyages.pl 

 3. Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. 

PRZETWARZANE DANE

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez administratora. W celu dokonania rezerwacji przetwarzamy:

   • imię i nazwisko,

   • adres email

   • numer telefonu

   • datę urodzenia

 2.  Przy zakupie naszych produktów w punktach stacjonarnych, przez naszą stronę internetową lub Call Center możemy gromadzić następujące informacje:

   • imię i nazwisko,

   • adres email

   • numer telefonu

   • datę urodzenia

   • dane z dokumentu tożsamości

   • dane ubezpieczeniowe

   • dane o płatności

   • preferencje społeczne

   • historia dokonanych zakupów

 3. Podczas korzystania z naszych usług możemy przetwarzać następujące dane:

   • imię i nazwisko,

   • adres email

   • numer telefonu

   • Twoje opinie dotyczące naszych usług

   • dane transmisyjne

 4. W związku z wystawieniem faktury możemy przetwarzać nazwę firmy, adres zamieszkania, prowadzenia działalności, numer NIP.

 5. Przetwarzamy dane osobowe, które nam Pani/Pan podał np. podczas składania rezerwacji, składając reklamację lub odstępując od umowy, lub też wysyłając do nas wiadomość, zapisując się na obóz/wyjazd, prosząc o powiadomienie lub kontakt itp. W ramach dokonywanych rezerwacji możemy również przetwarzać dane uzyskane od innych osób.

 6. Poszczególne dane mogą być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookies) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących i są przechowywane nie dłużej niż rok. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym oraz innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych - dane te są przetwarzane przez te podmioty wyłącznie zgodnie z poleceniami zaleceniami Administratora.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe są nam potrzebne oraz przetwarzane przede wszystkim w celu:

  • podjęcia na Pani/Pana żądania działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez czas niezbędny do wykonania tych działań,

  • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu,

  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO obejmujących: obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu; obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości; przechowywania danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu; obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu)

  • realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy; tworzenia analiz, zestawień lub statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujące w szczególności analizowanie i planowanie rozwoju naszych usług i produktów - przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tych tytułów; wsparcia obsługi klientów - przez okres trwania umów lub do czasu zakończenia działań na żądanie w przypadku braku umowy; w celach marketingowych w tym profilowania tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, usługach akcjach lub wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych - przez okres trwania umowy; zapewnienia bezpieczeństwa osób w tym pracowników i klientów oraz mienia - przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie; zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązków rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

 2. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także na podstawie udzielonej nam zgody w celach w niej określonych - do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. Prawnie uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla wykonania obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1  RODO). Użytkownicy korzystający z serwisu pozostają anonimowi do momentu dokonania rezerwacji.

COOKIES

 1. W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy tzw. cookies. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do naszych Zaufanych Partnerów, z których usług korzystamy m. inn.:

  • Google

  • Facebook

 2. Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
    - cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku
    - cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia.

 3. W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu:

  • świadczenia usług;

  • zapewnienia bezpieczeństwa tj. uwierzytelniania Użytkowników

  • dostosowywania prezentowanej zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych

  • realizacji ankiet;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  • prezentacji zindywidualizowanych reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania;

  • wpływania na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej

  • korzystanie z funkcji społecznościowej

 4. Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 5. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp są Administrator oraz Zaufani Partnerzy.

 6. Strona internetowa może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tą stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI

 1. Przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia.

 2. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku, etc.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podania przez Panią/Pana danych osobowych było oraz nadal jest całkowicie dobrowolne, przy czym dane te mogą być niezbędne do wykonania np. umowy, przesłania faktury, realizacji zamówienia, rezerwacji, obsługi rozpoznania i rozpatrzenia np. reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jak też załatwienia innego rodzaju sprawy przed zawarciem umowy, lub nawet udzielenia odpowiedzi lub informacji.

 2. Użytkownicy serwisu mają prawo żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane, prawo sprostowania jakichkolwiek nieścisłości, prawo usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa, prawo ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, prawo przenoszenia ich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo cofnięcia w każdym czasie zgody bez podania przyczyny oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponad powyższe przysługuje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych na potrzeby marketingowe (w tym wobec profilowania), jak też sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych do innych celów aniżeli marketingowe, a wynikających z tzw. Prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych - z przyczyn z związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 3. Swoje uprawnienia można zrealizować poprzez wysyłania maila na: iod@salutvoyages.pl

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia danych, jeżeli nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na danych osobowych niż ich przechowywanie zabezpieczmy je, poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na zaszyfrowaniu danych osobowych. 

 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

  • trwania umowy - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

  • 3 lat lub 10 lat - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);

  • 5 lat - w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;

  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.