Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych Salut

POSTANOWIENIE WSTĘPNE

Biuro Podróży Salut zwanym dalej Salut, dołoży wszelkich starań by zapewnić Klientom najlepsze warunki w imprezach turystycznych. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Salut oświadcza, że posiada stosowne gwarancje ubezpieczeniowe w firmie SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ul. Przyokopowej 31, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000042793, NIP: 583-27-58-112, Kapitał zakładowy: 41 710 000 zł opłacony w całości oraz odprowadza zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń o zwrot pieniędzy wpłaconych przez Klienta. Sposób ubiegania się o wypłatę środków z tego ubezpieczenia wskazany jest w Rozdziale 2 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.

Niniejsze Warunki Uczestnictwa dotyczą wszelkich imprez biura podróży Salut i stanowią integralną część umowy.

1. ZAWARCIE UMOWY

1.1 Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Salut następuje w momencie podpisania umowy przez Zgłaszającego. Umowa jest zawierana w formie pisemnej na druku -ZGŁOSZENIE - UMOWA”.

1.2 Zgłaszający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione na druku -ZGŁOSZENIE - UMOWA”. Jest także odpowiedzialny za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba dokonująca zgłoszenia musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Za szkody wyrządzone podczas wyjazdu przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 

2. ZAPŁATA

2.1 W przypadku rezerwacji imprez turystycznych oraz świadczeń na specjalne zamówienie indywidualne lub grupowe obowiązuje wpłata nie mniej niż 25% wartości usługi lub wpłata zaliczki w wysokości określonej w umowie. Wpłata za rezerwację imprezy turystycznej musi zostać zaksięgowana w ciągu 2 dni roboczych od podpisania -ZGŁOSZENIE - UMOWA”. Zgłaszający zobowiązuje się dokonać dalszych wpłat w ustalonych w umowie terminach i wysokościach bez ponownego wezwania. Dla rezerwacji z terminem poniżej 30 dni do rozpoczęcia imprezy turystycznej, wpłata w wysokości pełnej ceny imprezy jest wymagana bezzwłocznie. W przypadku, gdy cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w walucie obcej (Euro, Funt, itp), stosuje się kurs sprzedaży NBP obowiązujący w dniu dokonania wpłaty. Należne opłaty bankowe są ponoszone przez zgłaszającego.

2.2 Jeśli nie odnotujemy wpłat na poczet ceny imprezy zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie i określonym w punkcie 2.1., zastrzegamy sobie prawo do anulowania Umowy co jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy z przyczyn leżących po stronie Zgłaszającego.

2.3 Zapłata za dodatkowe ubezpieczenie (NNW, KL, bagaż, OC, kosztów rezygnacji, itp) dokonywana jest wraz z wpłatą zaliczki lub całej ceny.

3. CENY, USŁUGI

3.1 Zakres i warunki świadczenia usług objętych umową są określone wiążąco poprzez opis oferty na stronie www.salutvoyages.pl oraz za pośrednictwem autoryzowanych biur podróży.
Wszystkie ceny są cenami umownymi. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku imprezy.

3.2 W trakcie imprezy wymagane są ważne dokumenty podróży (paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy, wymagane wizy, świadectwa szczepień itp.). W krajach Unii Europejskiej obywatele polscy nie potrzebują wiz ani paszportów, wystarczy dowód osobisty. Dzieci do lat 18 obowiązane są posiadać własny paszport lub dowód osobisty. Do przekraczania granicy nie upoważnia żaden inny dokument. Dzieci dodatkowo powinny posiadać ważną legitymację uczniowską. Salut nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z braku, nieważności bądź zagubienia przez Uczestnika dokumentów.

3.3 Salut zastrzega sobie możliwość zmiany (podwyższenia) umownej ceny imprezy turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej będącej bezpośrednim skutkiem zmiany ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośrednio udział w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście i zejście na ląd w portach oraz lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej. Cena może wzrosnąć maksymalnie o 8% ceny imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny Salut każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zgłaszającego e-mailem o zmianie ceny oraz uzasadnić podwyżkę wskazując sposób jej wyliczenia. Jeśli wzrost ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny ma prawo odstąpić od umowy. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. Zgłaszającemu przysługuje prawo do obniżenia ceny imprezy turystycznej odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, a które nastąpiło po zawarciu umowy a przed nierozpoczęciem imprezy turystycznej. W takim przypadku Salut może odliczyć od zwrotu należnego Zgłaszającemu rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie Zgłaszającego Salut przedstawi dowód poniesionych kosztów obsługi.

4. ZMIANY W WYKONANIU USŁUG TURYSTYCZNYCH

4.1 W przypadku gdy Salut przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zmuszone jest zmienić główne właściwości usług turystycznych wskazanych w art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Salut zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zgłaszającego treści tych zmian mailowo wskazując zmiany oraz ich ewentualny wpływ na cenę imprezy turystycznej. W takim przypadku Salut może zaoferować Zgłaszającemu zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyżej jakości. Po otrzymaniu takiej informacji, Zgłaszający w ciągu 7 dni obowiązany jest mailowo poinformować czy przyjmuje proponowaną imprezę turystyczną oraz jej cenę albo odstępuje od zawartej umowy za zwrotem wszystkich wniesionych przez niego opłat, bez obowiązku wniesienia opłat za odstąpienie. W tym przypadku Salut nie później niż 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca zapłaconą cenę imprezy. Zgłaszający, który przyjmie zaproponowane zmiany warunków umowy nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu przyjęcia zmiany. W przypadku gdy zmiana umowy lub zastępcza impreza turystyczna prowadza do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Zgłaszający jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.

4.2 Salut przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy w przypadku gdy zmiana ta jest nieznaczna oraz poinformuje o niej Zgłaszającego mailowo. Za takie zmiany Zgłaszający nie przysługuje odszkodowanie lub rekompensata.

4.3 Salut ma prawo do rozwiązania umowy jeżeli wymagana lub określona w informacji zawartej na stronie internetowej www.salutvoyages.pl minimalna liczba uczestników imprezy turystycznej nie została osiągnięta oraz w przypadku gdy Salut nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Salut ma prawo do rozwiązania umowy poprzez złożenie Zgłaszającemu stosownego oświadczenia na piśmie w terminie nie później niż:

 • 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni
 • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni
 • 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni

W tym przypadku Salut dokonuje zwrotu wpłaconych kwot, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Salut dołoży wszelkich starań, aby zaproponować w tym samym czasie inną imprezę o podobnym standardzie i charakterze.

5. ZMIANY UMOWY, OSOBY ZASTĘPCZE

5.1 W każdej chwili przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Zgłaszający może dokonać zmian umowy w zakresie terminu, miejsca docelowego, hotelu, uczestników, itd. Zmiany muszą być złożone w formie pisemnej i zawierać numer rezerwacji, pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio do Salut lub do punktu sprzedaży, w którym zawarta została umowa.

5.2 Na życzenie Zgłaszającego, w miarę możliwości istnieje możliwość zmiany umowy, jeśli zmiana ta zostanie zgłoszona w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Salut nie jest zobowiązany do wprowadzania zmian w imprezie turystycznej. Jeśli Zgłaszający chce dokonać zmian, których Salut nie jest w stanie wykonać w ramach obowiązującej umowy zmiany mogą zostać przeprowadzone jedynie po rozwiązaniu dotychczasowej umowy na zasadach określonych w pkt 6 i traktowane jako propozycja zawarcia nowej umowy.

5.3 Zmiana zakresu świadczeń jest naliczana według rzeczywistych kosztów zmiany w wykupionej na rzecz Zgłaszającego usłudze. Zgłaszający jest zobowiązany do dodatkowej wpłaty związanej ze zmianą zakresu usług.

5.4 Ewentualne życzenia specjalne w związku z rezerwacją podróży będą rozpatrywane z przychylnym nastawieniem, lecz nie ma żadnej gwarancji na możliwość ich spełnienia. Zapytania o podwyższenie standardu lub/i przedłużenie imprezy turystycznej muszą być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej przy rezerwacji imprezy.

5.5 Zgłaszający może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu zawartej z Salut umowy, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa powyżej, jest skuteczne wobec Salut, jeżeli Zgłaszający zawiadomi Salut na piśmie lub innym trwałym nośniku nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Za zmianę Salut pobierze opłatę równą rzeczywistym kosztom zmiany Uczestnika imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Salut w wyniku zmiany Uczestnika, dotychczasowy Zgłaszający i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1 W każdej chwili przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Zgłaszający ma możliwość odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpienia od umowy, Zgłaszający jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio do Salut lub do punktu sprzedaży, w którym zawarta została umowa. Datą złożenia odstąpienia od umowy jest dzień jej wpływu do Salut lub do punktu sprzedaży, w którym zawarta została umowa.

6.2 Jeżeli Zgłaszający odstąpi od umowy lub jeżeli Uczestnik nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Salut, Zgłaszający jest zobowiązany do zapłacenia opłaty za odstąpienie od umowy odpowiadającej cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Zgłaszający zgodnie z przepisami art. 47 ust. 2 Ustawy.

6.3 Koszty odstąpienia od umowy wynoszą standardowo za osobę:

 • do 40 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej - 50 % ustalonej ceny,
 • od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu - 60% ustalonej ceny imprezy,
 • od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu - 70% ceny imprezy,
 • od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu - 80% ceny imprezy,
 • od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu - 90% ceny imprezy,
 • od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu - 95% ceny imprezy,
 • na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej - 100% ceny imprezy.

6.4 Wyliczenie faktycznie poniesionych przez Salut kosztów może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu i rozliczeniu kosztów imprezy, z którego Uczestnik nie skorzystał. W przypadku wykupienia na rzecz Uczestnika określonych świadczeń i usług (hotel, bilety, wynajem samochodu, itp.) powyższe warunki zmiany i rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty zmian oraz rezygnacji naliczone przez Salut będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika/usługodawcy. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z Salut w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

6.5 Zgłaszający może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Zgłaszający może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Prawo do bezpłatnej rezygnacji nie przysługuje wówczas, gdy w momencie podpisywania umowy podróżny wiedział, lub powinien wiedzieć o danym zdarzeniu, lub wiedza o nim była powszechna. Jeśli Zgłaszający nie może zrezygnować z imprezy turystycznej na podstawie powyższych zapisów, obowiązują go ogólne zasady rezygnacji tj. punkty 6.1-6.4 OWU.

6.6 Salut zaleca zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w imprezie, które można wykupić w biurze Salut przy podpisaniu umowy.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1 Salut jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodny z ofertą. Jeżeli usługa turystyczna przewidziana w umowie i stanowiąca istotną część programu imprezy turystycznej nie jest świadczona albo jest świadczona niezgodnie z umową, Uczestnik ma obowiązek poinformować Salut lub przedstawiciela organizatora na miejscu. Salut jest zobowiązany do usunięcia wad lub świadczenia usługi zastępczej. Zgłaszający nie może domagać się zwrotu części ceny imprezy / świadczenia lub odstąpienia od umowy, jeśli Salut naprawi wadę w odpowiednim terminie.

7.2 Salut jest zobowiązany do dokonania zwrotu Zgłaszającemu wartości niezrealizowanych świadczeń lub różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie, a świadczeniami zastępczymi, w przypadku gdy Uczestnik nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. Otrzymanie przez Uczestnika świadczeń zastępczych o wyższej wartości nie zobowiązuje Uczestnika do pokrycia różnicy wartości na rzecz Salut, z wyjątkiem przypadku, kiedy świadczenia zastępcze o wyższej wartości zostały Uczestnikowi wydane na jego żądanie.

7.3 W przypadku udowodnionego niedotrzymania istotnych warunków umowy Salut zobowiązany jest do proporcjonalnego obniżenia ceny bądź zaoferowania ekwiwalentnego świadczenia zastępczego. Otrzymanie przez Uczestnika świadczeń zastępczych o tym samym lub wyższym standardzie nie uprawnia do dalszej rekompensaty.

7.4 Zgłaszającemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w razie wojny, strajku, epidemii, katastrofy ekologicznej, zakłóceń komunikacyjnych, zamknięcia granic, decyzji administracyjnych władz i wystąpienia innych sił wyższych oraz w przypadku gdy winę za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ponosi Uczestnik lub osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usługi objętej umową, uniemożliwiających jej realizację, a niemożliwych do przewidzenia i uniknięcia. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie zwalnia Salut od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi. W szczególności Salut nie ponosi odpowiedzialności za decyzje organów granicznych oraz za
jakość i dostępność usług fakultatywnych, zakupywanych samodzielnie przez Klientów nieobjętych umową. Również wtedy, gdy informacje o możliwości ich zakupu znalazły się w materiałach reklamowych Salut - informacje takie mają charakter wyłącznie orientacyjny i możliwość ich zakupu nie jest przez Salut gwarantowana.

7.5 Salut nie bierze odpowiedzialności za szkody materialne, szkody na zdrowiu lub życiu Uczestnika lub niewykonanie obowiązków związanych z usługami, które były oferowane jedynie jako usługi dodatkowe wykonywane przez osoby trzecie (np. organizacja imprezy sportowej, wynajęty samochód, wycieczki z miejsca docelowego, skibusy, itd.).

7.6 Salut niezwłocznie udzieli odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc polega na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, a także pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.

7.7 Salut może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w pkt 7.6, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.

7.8 Salut wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Klientów rezygnujących z świadczeń w czasie ich trwania, za szkody powstałe w wyniku udziału Uczestnika w imprezach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych podczas imprezy turystycznej, których organizatorem nie jest Salut, za terminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych wiz lub dokumentów przez odpowiednie placówki dyplomatyczne.

7.9 Salut ogranicza wysokość odszkodowania jakie może zostać wypłacone Zgłaszającemu do trzykrotności ceny imprezy. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie oraz szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do Salut.
Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przypadku skorzystania przez podróżnego z obniżenia ceny lub odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz.Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach. Odpowiedzialność Salut z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz szkód osobowych jest ograniczona także, gdy tak stanowi umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

8.1 Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z przekazanymi mu informacjami. Uczestnik ma obowiązek stosować się do wskazówek i poleceń przedstawicieli Salut, w tym poleceń porządkowych i dotyczących bezpieczeństwa, a także do obowiązujących przepisów prawa we wszystkich państwach, w których odbywa się impreza turystyczna. Uczestnik ma obowiązek współdziałać z Salut w celu umożliwienia prawidłowego przebiegu imprezy turystycznej. W przypadku, gdy Uczestnik w trakcie trwania imprezy narusza zasady współżycia społecznego, czym utrudnia lub umożliwia realizację imprezy, bądź narusza dobra osobiste innych osób uczestniczących w imprezie, może zostać to uznane za powód rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Poniesienie związanych z tym kosztów leży po stronie Uczestnika.

8.2 Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków.

8.3 Uczestnik jest zobowiązany posiadać w trakcie imprezy ważny dokument, tj. ważny dowód osobisty lub paszport przez cały okres imprezy turystycznej oraz przez okres co najmniej 6 miesięcy po planowanej dacie jej zakończenia lub dłużej. Uczestnik powinien posiadać wymagane w miejscu imprezy turystycznej oraz w państwach tranzytowych wizy, które podróżny uzyskuje samodzielnie, o ile z umowy nie wynika inaczej. W przypadku wyjazdu do kraju należącego do strefy Schengen podczas imprezy należy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport.

8.4 Uczestnik ma obowiązek przekazać Salut poprawne dane, zgodnie z paszportem. Uczestnik jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy imiona, nazwiska zostały poprawnie zapisane na umowie. Jeśli Uczestnik zauważy jakieś rozbieżności między zapisem w dokumentach podróży a paszportem, musi niezwłocznie poinformować o tym Salut, który spróbuje to skorygować. Rozbieżności w dokumentach mogą skutkować dodatkowymi kosztami, które Uczestnik zobligowany jest ponieść. Jeśli dokonanie zmian okaże się niemożliwe, Uczestnik nie może obarczać odpowiedzialnością za to. Salut nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z braku, nieważności bądź zagubienia przez Uczestnika dokumentów.

8.5 Uczestnik sam odpowiada za dopilnowanie dóbr osobistych (w szczególności pieniędzy) w trakcie podróży i podczas pobytu. Salut całkowicie wyłącza odpowiedzialność za zaginięcie pieniędzy i innych przedmiotów.

8.6 Uczestnik pod opieką Salut winien bezwzględnie stosować się do poleceń opiekunów i zasad porządkowych przyjętych na danej imprezie turystycznej oraz dotyczących bezpieczeństwa właściwych dla miejsca i charakteru imprezy. Niedopuszczalne jest również zachowanie stwarzające zagrożenie dla innych uczestników imprezy.

8.7 W przypadku naruszania zasad określonych w pkt. 8.6 Uczestnik zostanie wykluczony z dalszego uczestnictwa w imprezie na koszt własny/Zgłaszającego bez prawa zwrotu z tytułu nie wykorzystanych świadczeń. Zgłaszający zobowiązany jest natychmiast odebrać Uczestnika z imprezy na własny koszt. W wypadku odmowy Salut będzie zwolniony z dalszej odpowiedzialności za Uczestnika, który przekazany zostanie miejscowym władzom opiekuńczym, na co Zgłaszający wyraża zgodę poprzez fakt nieodebrania Uczestnika. Zgłaszający/opiekun prawny osoby niepełnoletniej akceptuje fakt, iż powierzenie wychowawcy, opiekunowi podopiecznego nie zwalnia z odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez niego.

8.8 Uczestnik jest obowiązany uiszczać lokalne opłaty i podatki związane ze swoim pobytem, o ile nie mogły być uwzględnione w cenie imprezy turystycznej, a także swoje własne wydatki nieuwzględnione w programie imprezy turystycznej.

8.9 Uczestnik odpowiada również za spełnienie innych wymogów w szczególności zdrowotnych umożliwiających mu udział w imprezie turystycznej bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia innych uczestników.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINII LOTNICZEJ

9.1 Salut w udostępnionych podróżnym materiałach dotyczących imprezy turystycznej przekazuje informacje o tożsamości przewoźnika lotniczego. Jeżeli w dniu zawarcia umowy dane przewoźnika lotniczego nie są jeszcze znane, Salut podaje nazwę przypuszczalnego przewoźnika, a po otrzymaniu informacji o właściwym przewoźniku lotniczym Salut niezwłocznie przekaże tę informację podróżnym..

9.2 Godziny lotów są podawane zgodnie z czasem lokalnym. Jeśli nastąpi zmiana godzin lotów, Uczestnik będzie powiadomiony o tym przez Salut co najmniej w ciągu ostatniej doby przed wylotem. Na 48 godzin przed planowanym wylotem, Uczestnik jest obowiązany sprawdzić godziny lotów na przesłanych dokumentach wyjazdowych. Jeśli różnią się one od planu podróży lub ewentualnego skorygowanego planu podróży, należy niezwłocznie skontaktować się z Salut. Zazwyczaj czas odprawy na lotnisku wynosi 2 godziny przed wylotem, co oznacza, że odprawy należy dokonać na co najmniej 2 godziny przed odlotem samolotu. Niektóre linie lotnicze wymagają dokonania wcześniejszej odprawy on-line. Dokładny czas odprawy zostanie wyszczególniony w planie podróży oraz dokumentach wyjazdowych, które Uczestnik otrzyma najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej..

9.3 Bilety lotnicze zostają zamówione na konkretny, wskazany w planie podróży lot. Co do zasady, bilety lotnicze nie mogą zostać zmienione, anulowane, przedłużone ani przeniesione na inną osobę niezwłocznie i bez uzasadnienia. Powyższe ograniczenia dotyczą także biletów na loty w klasie premium, economy lub biznes, które w przypadku rezerwacji grupowych mogą być objęte ograniczeniami co do ich zmiany. W przypadku jeśli Uczestnik żąda zmiany biletu lotniczego, jest obowiązany pokryć związane z tym koszty, zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego przewoźnika lotniczego..

9.4 Salut występuje w charakterze agenta linii lotniczych wykonujących usługę transportu związaną z imprezą turystyczną. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za właściwą realizację umowy transportowej, w związku z tym obowiązują warunki transportu i ograniczenia odpowiedzialności przedmiotowych linii lotniczych, ograniczenia możliwości dokonywania zmian rezerwacji lotów oraz usług zamawianych na pokładzie samolotu. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać wymogów linii lotniczych..

9.5 Do transportu lotniczego oraz odpowiedzialności linii lotniczych związanych z przelotem oraz transportem bagażu zastosowanie mają Konwencja Montrealska, rozporządzenie (WE) nr 889/2002 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych oraz rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, a także przepisy prawa polskiego. Reklamacje dotyczące przelotów lub uszkodzonego albo zaginionego bagażu Uczestnik zgłasza do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

10. REKLAMACJE

10.1 Uczestnik ma obowiązek poinformować o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej. Zawiadomienia o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usług w czasie imprezy turystycznej należy zgłaszać Salut, pilotowi imprezy Salut lub agentowi turystycznemu, za pośrednictwem którego została usługa nabyta, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy, tak by Salut mógł niezwłocznie podjąć działania niezbędne do usunięcia nieprawidłowości.

10.2 Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Uczestnik może złożyć bezpośrednio do Salut lub do Agenta turystycznego, za pośrednictwem którego impreza turystyczna została nabyta, reklamację na piśmie zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Salut nie ponosi odpowiedzialności. Salut udzieli odpowiedzi na reklamację podróżnego w terminie 90 dni od dnia jej otrzymania.

10.3 Roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat.

10.4 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przewiduje metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w przypadku gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, o której mowa w punkcie 10.2, spór nie został rozwiązany. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Inspekcja Handlowa.

10.5 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Salut informuje, że jeśli nie można osiągnąć porozumienia w sprawie złożonej przez Uczestnika reklamacji, Uczestnik za pośrednictwem strony internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr może wnieść skargę do Komisji Odwoławczej ds. Zorganizowanych Imprez Turystycznych.

11. DANE OSOBOWE

11.1 Dane osobowe Zgłaszającego i Uczestników niezbędne są do realizacji umowy i przetwarzane są przez Salut zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) - zwanego inaczej -RODO”. Salut jest Administratorem danych osobowych
Zgłaszającego i Uczestników.

11.2 W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Salut Voyages, ul. Zbożowa 13, 03-253 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@salutvoyages.pl. Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiącu po ich otrzymaniu. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Zgłaszający i/lub Uczestnik otrzyma od Administratora informacje związane z przetwarzaniem danych, o których zaniechanie został złożony wniosek.

11.3 Dane osobowe Zgłaszającego i Uczestników będą przetwarzane w celu:

  • realizacji umowy o organizację imprezy turystycznej (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO)

  • marketingu własnych produktów (w przypadku wyrażenia takiej zgody przez Klienta (na podstawie art. ust. 1 lit. a RODO)

  • obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie w jakim podane zostały dane fakultatywne w celu ułatwienia kontaktu na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  • ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora.

11.4 Salut pobiera i następujące kategorie danych osobowych niezbędne do realizacji umowy: imiona i nazwiska, narodowość, adres, nr telefonu, adres e-mail, data urodzenia, dane dotyczące dokumentów tożsamości - dowodu osobistego lub paszportu, a także inne dane niezbędne w związku z realizacją pośrednictwa wizowego, w przypadku zamówienia takiej usługi, bądź dane dotyczące stanu zdrowia, w przypadku zamówienia specjalnych usług dla osób niepełnosprawnych.

11.5 Dane osobowe Zgłaszającego i Uczestników będą przekazywane podmiotom - kontrahentom dostarczającym składowe zarezerwowanej imprezy turystycznej, takim jak: hotele, linie lotnicze, firmy ubezpieczeniowe, piloci, przewodnicy, firmy transportowe, lokalni kontrahenci, elektroniczne systemy rezerwacji za pomocą których zarezerwowane zostały poszczególne usługi, itp.

11.6 Dostęp do danych osobowych Zgłaszającego i Uczestników mogą mieć następujący odbiorcy danych:

  • upoważnieni pracownicy Administratora,

  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania tych usług,

  •  podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,

  • dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń.

11.7 Dane osobowe Zgłaszającego i Uczestników będą przechowywane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

11.8 Każdemu Zgłaszającemu i Uczestnikowi przysługują następujące prawa:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO.

  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Z chwilą opublikowania nowych ofert tracą ważność wcześniejsze, dotyczące tych samych miejsc docelowych, terminów i warunków. Nieważność poszczególnych postanowień nie narusza ważności całej umowy.

12.2 W przypadku sprzedaży imprezy przez Agenta lub Przedstawiciela Salut, obowiązują Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Salut

12.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku mnieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd.